ارزیابی کارایی شاخص های ژئومورفومتریک به روش وود در طبقه بندی لندفرم های مناطق خشک

ارزیابی کارایی شاخص های ژئومورفومتریک به روش وود در طبقه بندی لندفرم های مناطق خشک

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

سیاوش شایان

علی احمد آبادی

مجتبی یمانی

منوچهر فرج زاده اصل

احسان الله کبیر

چکیده:

شناخت لندفرم ها و نحوه پراکنش فضایی به منظور درک و ارزیابی تحول لندفرم ها، مطالعات پایداری دامنه ای و برنامه ریزی منطقه ای آن ها از نیازهای اساسی در علم ژئومورفولوژی کاربردی و سایر علوم محیطی است. لندفرم ها دست کم دو ویژگی اساسی دارند: حاصل عملکرد فرایندهای ژئومورفولوژیک و زمین شناختی گذشته هستند؛ مرزهایی مشخص برای تعیین قلمرو حاکمیت فرایندهای ژئومورفولوژیک حاکم کنونی هستند. در این تحقیق، کارایی روش وود در شناسایی و طبقه بندی لندفرم های منطقه خشک کویر مرنجاب ارزیابی شده و پس از استخراج پارامترهای مرفومتریک شیب زمین، انحنای عرضی و انحناهای حداقل و حداکثر از مدل رقومی ارتفاع ترکیب این شاخص ها، با نوسان شیب ۱ و نوسان انحنا ۰٫۰۱ انجام شده است. نتایج طبقه بندی عوارض مرفومتریک منطقه کویر مرنجاب نشان می دهد سطوح دشتی و صاف با ۸/۴۹ درصد بیشترین سطح را به خود اختصاص داده و خط الراس و دره ها در رده بعدی قرار دارند. با توجه به اینکه این تحقیق بر رویکرد اتوماسیون در استخراج عناصر مرفومتریک سطح زمین با استفاده از روش وود تاکید دارد، نتایج تحقیق نشان می دهد روش وود در زمینه ژئومرفومتری عمومی کارایی لازم را در استخراج طبقات اصلی مرفومرمتریک منطقه کویر مرنجاب داشته و کلاس های اصلی را در یک سطح پیوسته با استفاده از مدل رقومی ارتفاع SRTM استخراج کرده است. ولی در زمینه ژئومرفومتری خاص و استخراج لندفرم های مجزا، نیازمند توسعه و بهبود کارایی است.

کلید واژه ها: ژئومرفومتری ،شناسایی لندفرم ،روش وود ،مرنجاب