بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر

بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

زرین فروغی

سیاوش شایان

پرویز کردوانی 

چکیده:

مطالعه تغییرات زمانی و مکانی کاربری اراضی، اطلاعات مهمی در زمینه تغییرات ژئومورفولوژی مجرای رودخانه فراهم می‌کند؛ لذا در این تحقیق نقش مداخلات انسانی و بخصوص تغییرات کاربری اراضی در وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر (بالادست سد درودزن- استان فارس) به عنوان یکی از مهمترین مناطق کشاورزی و گردشگری و مهمترین منبع آبی شمال استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است. مراحل انجام تحقیق بر مبنای آنالیز سنجش‌از دور تغییرات کاربری اراضی و بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر منابع زیست‌محیطی و تغییرات ژئومورفولوژی رودخانه با استفاده از روش روزگن است. نتایج روش ارزیابی وضعیت ژئومورفولوژیکی روزگن نشان داد که در طی دوره زمانی مورد مطالعه حداکثر تغییرات ژئومورفولوژیکی در سطح یک و دو روش روزگن مربوط به بازه‌های مکانی شماره یک و دو بوده است و پس از آن به‌ترتیب بازه‌های شماره ۴، ۵ و ۳ در اولویت قرار می‌گیرند. در تمامی بازه‌های مکانی مورد مطالعه به علت فرسایش‌پذیری کرانه‌ها، تغییراتی عرضی و طولی چشم‌گیری رخ داده است و حداکثر تغییرات به ترتیب مربوط به بازه‌های مکانی ۲، ۱، ۳، ۴ و ۵ است. تغییرات عرضی به ترتیب به علت تغییر شیب، رژیم هیدرولوژیکی، بار معلق و بار بستر، تعرض به زمین‌های محدوده حریم رودخانه و وجود سد بوده است.

واژه‌های کلیدی: ژئومورفولوژی، کاربری اراضی، روزگن، طبقه بندی رودخانه، رود کر