به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند – بوشهر

به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند – بوشهر

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

سیاوش شایان

غلامرضا زارع

مجتبی یمانی

محمد شریفی کیا

محسن سلطان پور

چکیده:

پیچان رودها یکی از اشکال تیپیک ژئومورفولوژیک بوده که به دلیل مهیا بودن شرایط محیطی در سواحل جنوبی کشور ایران به طور متعدد مشاهده می گردند. این لندفرم های پویا و فعال تحت تأثیر دینامیک رودها و شیب آرام دلتاها در فاصله زمانی اندک، تغییرات فضایی شدیدی پیدا می کنند. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از داده های سنجش از دور و پیمایش میدانی، تغییرات مورفولوژیک بستر رودِ مُند طیّ یک دوره ۵۷ ساله در پنج بازه زمانی (۱۳۳۴- ۱۳۶۴- ۱۳۷۳- ۱۳۷۹ و ۱۳۹۱) استخراج و تحلیل شود. نتایج تحقیق نشان داد که در طی سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۹۱ تغییرات مورفولوژی بستر رود مند بسیار زیاد بوده، به طوری که در مصب رودخانه نزدیک به ۵/۳ کیلومتر جا به جایی بستر مشاهده گردید. مقایسه فضایی بستر رود در سال ۱۳۳۴ نسبت به سال ۱۳۹۱، بیانگر این مطلب بوده که ۵۲/۴۲ کیلومترمربع به کناره چپ اضافه شده در حالی که در کناره راست این مقدار ۸/۳۳ کیلومترمربع محاسبه گردید. شیب آرام دلتا (کاهش سرعت آب و به جاگذاری مواد رسوبی رود در بستر) ، پوشش گیاهی کناره و بستر رود (به دام انداختن رسوبات در بستر رود) و انسان (ایجاد سد در سطح حوضه آبریز مند، ساخت پل و سکوهای حفاظتی در کف بستر و انتقال آب رود به سایت پرورش میگو) از جمله عوامل مهم در تغییر بستر رود مند هستند.

کلمه های کلیدی: سنجش از دور، پیچان رود، ژئومورفولوژی جریانی، رود و دلتای مند