تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

یوسف قویدل رحیمی

منوچهر فرج زاده اصل

سلماز مطلبی زاد

چکیده:

این تحقیق به شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران پرداخته است. با استفاده از شاخص نمرات استاندارد شده دمای حداقل در طی دوره آماری ۲۰۱۰-۱۹۵۱ امواج سرمایی طبقه بندی شده و بر اساس شدت وقوع طبقه بندی گردیده اند. از بین امواج سرد وقوع یافته در منطقه شمال غرب ایران، سردترین موج شناسایی شده از هر طبقه برای تحلیل سینوپتیک انتخاب گردید و نتایج تحلیل سینوپتیک امواج سرد منتخب نشان داد که الگوی فشار حاکم در طول ایام حاکمیت امواج یاد شده، وضعیت پرفشار در سطح زمین و ناوه عمیق در سطوح فوقانی می باشد. از نظر استمرار سرما نقش تغییر وضعیت باد مداری به نصف النهاری که نشانی از بلوکینک است، بسیار مؤثر می باشد. بلوکینگ موجب کاهش سرعت حرکت توده هوای سردی که از طریق وزش سرمایی از عرض های بالاتر به شمال غرب سرازیر شده، می شود و انواع مختلف امواج سرمایی ایجاد می شود. هر چه هوا از عرض های بالاتری ریزش کند و سرعت جریان کندتر باشد، موج سرمایی شدیدتر و مستمرتری ایجاد می کند.

کلمه های کلیدی: شمال غرب ایران، مخاطره آب و هوایی، موج سرد، طبقه بندی امواج سرد، موج ابرسرد