تحلیل خشکسالی رودخانه مرزی الوند با استفاده ازداده های سنجش از دور

تحلیل خشکسالی رودخانه مرزی الوند با استفاده ازداده های سنجش از دور

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

سیاوش شایان 

محمد شریفی کیا  

ناهید ناصری

چکیده:

داده­ های سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات برای مطالعه پوشش زمین و تغییرات کاربری­ها می­باشند. تشخیص پوشش اراضی کمک شایانی به مدیریت مناطق و تصمیم­گیری می­کند. هم­چنین مقایسه تصاویر بدست­آمده از یک دوره زمانی مشخص می­تواند روند تغییرات هر منطقه را نشان دهد. هدف از این مطالعه تعیین شاخص گیاهی مناسب جهت بررسی خشکسالی در منطقه نیمه خشک قصرشیرین می­باشد. الوند یکی از اصلی­ترین مرز رودخانه­ای در غرب ایران است، که بخشی از مرز ایران و عراق روی آن قرار دارد. رودخانه الوند دارای رژیم آبدهی متغیر در طول سال است؛ به طوری که ۸۴ درصدجریان آب رودخانه مربوط به ماه­های دی تا اردیبهشت است. بدین منظور با استفاده از تصاویر ماهواره­ای لندست، سنجنده TMکه مربوط به قبل از خشکسالی و نیز تصاویر ETM که مربوط در زمان خشکسالی برداشت شده­اند تغییرات پوشش گیاهی رودخانه به کمک شاخص پوشش گیاهی(NDVI)جهت بررسی خشکسالی مورد ارزیابی قرارگرفت. همچنین نمایه تاثیر خشکسالی با تلفیق عناصر اقلیمی، هیدرومتری و شاخص پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره­ای محاسبه شد. و خروجی آن به صورت نقشه و نمودارهای موضوعی ارائه شد. نتایج پژوهش حاکی از روند منفی تغییرات و کاهش پوشش گیاهی در حوضه مورد بررسی می­باشد، و ۱۸۰۱۸۹ هکتار پوشش گیاهی از بین رفته­اندو آوردهای رسوبی انشعابات فرعی و فرسایش آبی ناشی از خشکسالی باعث تخریب مراتع در پایاب رودخانه شده­اند. لذا تخریب پوشش طبیعی منطقه بخصوص اراضی مرتعی و دیم­زارها و میزان نگاهداشت اولیه کاهش یافته­است. همچنین نتایج پژوهش کارایی و قابلیت مطلوب شاخص NDVI را در تحلیل و تفسیر خشکسالی تایید می­نماید.

کلید واژه ها:خشکسالی، سنجش از دور، NDVI، رودخانه الوند