درباره ما

درباره ما

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس با هدف ارتقای فضا ورونق علمی گروه ، ترغیب و جذب همکاری دانشجویان واساتید به منظور مشارکت علمی، ایجاد فضای صمیمانه بین اساتید و دانشجویان، همکاری با انجمن های دانشگاه های دیگر، رفع نیاز دانشجویان در زمینه های علمی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف و اطلاع رسانی اخبار در حوزه های جغرافیای طبیعی تأسیس شده است.