سنجش ميزان آسيب پذيري بافت هاي شهري در برابر مخاطره فرونشست زمين مطالعه موردي (بخشي از جنوب شهر تهران)

سنجش ميزان آسيب پذيري بافت هاي شهري در برابر مخاطره فرونشست زمين مطالعه موردي (بخشي از جنوب شهر تهران)

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

محمد شریفی کیا

نعمت مال امیری

سیاوش شایان

چکیده:

تحلیل آسیب پذیری جمعیت و گروه های انسانی مستقر در جنوب شهر تهران به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در نواحی پر خطر ناشی از مخاطره ژیومورفولوژیک فرونشست مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری، نرخ و دامنه فرونشست استخراج گردیده، سپس برای تولید نقشه عرصه فضایی پر مخاطره نرخ و دامنه فرونشست به عنوان فاکتور عامل در زایش مخاطره به تحلیلگر سیستم در محیط GIS وارد شد. نقشه خروجی معرف سلول‌های واجد ارزش متفاوت از فاکتور زایش مخاطره است. استخراج عرصه متعلق پهنه در معرض مخاطره نشان داد از مجموع مساحت محدوده قریب به نیمی (۴۳ درصد) در ÷هنه های پرخطر تا نسبتا پرخطر قرارگرفته‌اند. مبتنی بر این اطلاعات و با استفاده از پیمایش میدانی اقدام به بررسی آسیب پذیری جمعیت، مساکن و تاسیسات موجود در محدوده مورد مطالعه گردید. یافته های تحقیق موید آسیب پذیر بودن اکثر سکونتگاه‌ها و جمعیت ساکن درآنها و تاسیسات موجود در محدوده می‌باشد. همچنین یافته های تحقیق روشن ساخت که اکثر ساخت و سازهای موجود در منطقه غیر اصولی و غیر متناسب با شرایط مخاطره آمیز آن بوده که این امر باعث فراهم آوری زیرساخت آسیب پذیری برای مستحدثات در شرایط خطرپذیر شده است.

كليد واژه: آسيب پذيري، تکنيک تداخل سنجي راداري، فرونشست، مخاطره، تهران