مجلات علمی پژوهشی

مجلات علمی پژوهشی

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

مجلات علمی و پژوهشی:

۱- فصل نامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

۲- پژوهش های جغرافیای طبیعی

۳- پژوهش های جغرافیای انسانی

۴- پژوهش های روستایی

۵- نشریه محیط جغرافیایی

۶- فصل نامه تحقیقات جغرافیایی

۷- مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

۸- جغرافیا و برنامه ریزی

۹- فصل نامه جغرافیا توسعه ناحیه ای

۱۰- فصل نامه جغرافیا و مخاطرات محیطی

۱۱- برنامه ریزی و آمایش فضا

۱۲- مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

۱۳- فصل نامه جغرافیا و توسعه

۱۴- فصل نامه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران

۱۵- تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

۱۷- پژوهش های فرسایش محیطی

۱۸- فصل نامه فضای جغرافیایی

۱۹- فصل نامه جغرافیا و مطالعات محیطی

۲۰- فصل نامه بیابان

۲۱- مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

۲۲- پژوهش نامه مدیریت حوضه آبخیز

۲۳- فصل نامه پژوهش های آبخیزداری

۲۴- تحقیقات مرتع و بیابان ایران

۲۵- مجله مرتع و آبخیزداری

۲۶- پژوهش های حفاظت آب و خاک

۲۷- فصل نامه جغرافیای طبیعی

۲۸- مجله علوم زمین

۲۹- مجله پژوهش های علوم زمین

۳۰- فصلنامه زمین شناسی ایران

۳۱- فصل نامه علمی – پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران