ژئومورفولوژی انسانی- راهنمای لندفرم های انسان ساخت

ژئومورفولوژی انسانی- راهنمای لندفرم های انسان ساخت

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

photo_2018-05-10_19-04-53

پیشگفتار مترجمین

امروزه نقش انسان به اندازه سایر فاکتورهای ژئومورفیک در تغییر، تحول و ایجاد لندفرم‌ها و همچنین شروع، تعدیل و یا حتی تشدید فرایندهای ژئومورفیکی جدید دارای اهمیت می‌باشد. اثر فعالیت¬های انسانی نه تنها در تناسب با تاثیر سایر فرایندهای بیرونی نیست بلکه حتی انسان می تواند تاثیر بیشتری نسبت به فرایندهای بیرونی داشته باشد.
ژئومورفولوژی انسانی به عنوان گرایشی قابل توجه در مطالعه لندفرم های سطحی زمین و فرایندهای شکل ساز مورد توجه محققان، دانشجویان و متخصیین این رشته علمی می‌باشد. کمبود منابع جامع که بتواند موارد مختلف دخالت انسان در چشم انداز ژئومورفولوژیکی را مورد مطالعه قرار دهد، مترجمین را براین داشت که کتاب ژئومورفولوژی انسانی را ترجمه کنند. موضوع اصلی این کتاب شرح چگونگی شکل¬گیری و گسترش لندفرم‌های سطحی توسط فعالیت¬های متنوع انسان است که با اهداف و منشاء متفاوت ایجاد می¬شوند. فعالیت‌های انسانی مانند سایر عوامل موثر در سطح زمین؛ مشخص و سپس به قسمت¬های جزئی تقسیم می‌شوند. در این کتاب به تاثیر طیف وسیعی از فعالیت های انسانی از شهرنشینی، کشاورزی، مدیریت منابع آب، معدنکاری، حمل و نقل، فعالیت‌های نظامی، فعالیت‌های زیست محیطی از جمله نابودی جنگل‌ها و حتی ورزش و گردشگری را در چشم انداز ژئومورفیک با مثال های متعددی پرداخته می شود. بنابراین این کتاب نه تنها می‌تواند مورد استفاده متخصصین ژئومورفولوژی قرار بگیرد، بلکه علاقمندان و متخصصین در همه رشته‌های علوم محیطی از جمله محیط‌زیست ، مدیریت منابع آب، معدن، کشاورزی، گردشگری و …می‌توانند از مباحث آن استفاده ببرند. مترجمین امیدوارندکه در ویرایش بعدی این ترجمه موفق شوند مثال‌هایی از کشور ایران را به کتاب اضافه کنند.

سمیه عمادالدین
سمیه ذهاب ناظوری