کارايي مطالعات سنجش از دور در مدل سازي مخازن هيدروکربوري گستره جنوب باختري ايران: مطالعه موردي از سازند آسماري

کارايي مطالعات سنجش از دور در مدل سازي مخازن هيدروکربوري گستره جنوب باختري ايران: مطالعه موردي از سازند آسماري

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

سهراب شهریاری

مهران عزیززاده

سیاوش شایان

ولی احمد سجادیان

چکیده:

بسياري از ذخاير هيدروکربوري شناخته شده ايران در نفتگيرهاي تاقديسي سازند آسماري متمرکز شده اند. تاثير شکستگيها در آنيزوتروپي و ناهمگني مخازن کربناته آسماري موجب شده تا اين عناصر ساختاري فرايند شبيه سازي جريان سيالات هيدروکربوري از اهميت زيادي برخوردار شوند. مدل سازي شبکه شکستگيها در مخازن آسماري، نيازمند پارامترهاي زيادي است که اغلب آنها را نمي توان از روي داده هاي چاهها به دست آورد. از اين رو، اطلاعات حاصل از مطالعات سنجش از دور رخنمونهاي آسماري مي تواند به عنوان مبنايي براي تعيين اين پارامترها قرار گيرد. تصاوير ماهواره اي يکي از مهمترين تکنيکهاي زمين شناسي براي شناسايي و استخراج سيستمهاي شکستگي محسوب مي شوند. به منظور مطالعات سنجش از دور سيستمهاي گسلش / شکستگي در برونزدهاي سازند آسماري، ناحيه تاقديس کوه آسماري در حاشيه کمربند چين – راندگي زاگرس مورد توجه قرار گرفت. در اين پژوهش، از تصاوير ماهواره اي ETM+ لندست، تصاوير ASTER (با توان تفکيک طيفي بالا) و تصاوير IRS-PAN (با توان تفکيک مکاني بالا) و مدل رقومي ارتفاع (با مقياس ۱:۲۵۰۰۰) ناحيه تاقديس کوه آسماري استفاده شده است. تصحيح هندسي، پردازش داده هاي رقومي، و بارزسازي آثار شکستگي در تصاوير ماهواره اي با استفاده از نرم افزار ER Mappe6.4 انجام گرديد. علاوه بر اين، به منظور بهبود فرايند مطالعه شکستگيها، ضمن همپوشاني DEM با نقشه زمين شناسي و تصاوير ماهواره اي، انواع مدلهاي سه بعدي ايجاد شد. در اين مطالعات، برداشتهاي متعددي بر روي آثار شکستگي صورت گرفت که نتايج آن در قالب انواع تصاوير، نقشه ها، مدلهاي سه بعدي، و نمودارهاي آماري ارايه گرديده است. مطالعات آماري و آناليزهاي ساختاري در تاقديس کوه آسماري، نشانگر سيستمهاي گسلش / شکستگي متعددي است که توسط سازوکارهاي مختلف و بعضا در زمانهاي متفاوت تشکيل شده اند. نتايج اين مطالعات مي تواند به عنوان مبنايي براي مدل سازي الگوي شکستگي، و پيش بيني جريان سيالات هيدروکربوري در مخازن آسماري قرار گيرد.

كليد واژه: تصاوير+ETM لندست، تصاوير ASTER، تصاوير IRS-PAN، مدل رقومي ارتفاع (DEM)، کوه آسماري، تحليل شکستگي، مخازن به طور طبيعي شکسته شده، مدل سازي مخزني