پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی اقلیم شناسی

مطالب منتشر شده در دسته ی "اقلیم شناسی"

تحلیل فضایی تصادفات جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی مطالعه موردی: محور کرج چالوس

تحلیل فضایی تصادفات جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی مطالعه موردی: محور کرج چالوس

منوچهر فرج زاده محمد حسین قلی زاده عظیم ادبی فیروز جای چکیده: تصادفات جاده ای از عوامل بسیار مهم مر گ و میر و صدمات شدید جانی و مالی به شمار می آیند و آثار سنگین ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
ادامه مطلب
تحلیل فضایی لندفرم های بادی با استفاده از نظریۀ فرکتالی (مطالعۀ موردی: ریگ اردستان)

تحلیل فضایی لندفرم های بادی با استفاده از نظریۀ فرکتالی (مطالعۀ موردی: ریگ اردستان)

سیاوش شایان مهران مقصودی موسی گل علیزاده محمد شریفی کیا سیده فاطمه نوربخش چکیده: هندسة فرکتالی یکی از روش های آماری است که سعی دارد پیچیدگی های طبیعت را در قالب ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ادامه مطلب
تحلیل فضایی مخاطره ی توفان های تندری بهاره ی ایران

تحلیل فضایی مخاطره ی توفان های تندری بهاره ی ایران

یوسف قویدل رحیمی پرستو باغبانان منوچهر فرج زاده اصل چکیده: درپژوهش حاضر، داده های ماهانه ی فراوانی وقوع توفان های تندری 25 ایستگاه سینوپتیک کشور در طی بازه ی زمانی 51 ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
ادامه مطلب
نقش ناهنجاری های دمایی کره زمین در تغییرپذیری دماهای حداقل ایران

نقش ناهنجاری های دمایی کره زمین در تغییرپذیری دماهای حداقل ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل مهدی عالی جهان چکیده: امروزه اثرات گرمایش جهانی بر روی جنبه های مختلف کره زمین بر کسی پوشیده نیست. به دلیل اهمیت این موضوع، ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
ادامه مطلب
نوسان شمالگان و نقش آن در تغییرپذیری دماهای کمینه منطقه شمال شرق ایران

نوسان شمالگان و نقش آن در تغییرپذیری دماهای کمینه منطقه شمال شرق ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل منیره حاتمی کیا چکیده: نوسان شمالگان یا AO یکی از مؤثرترین الگوهای پیوند از دور زمستانه در نیمکره شمالی است. در این پژوهش به ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
ادامه مطلب
تخمین دمای هوا بر اساس پارامترهای محیطی با استفاده از داده های سنجش از دور

تخمین دمای هوا بر اساس پارامترهای محیطی با استفاده از داده های سنجش از دور

چنور محمدی منوچهر فرج زاده  یوسف قویدل رحیمی عباسعلی علی اکبربیدختی چکیده: هدف این مطالعه تخمین دمای هوای میانگین ماهانه با استفاده ازداده های دمای سطح زمین، ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
ادامه مطلب
تحلیل تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ناشی از احداث سد طالقان بر پایه تفاضل سنجی زمانی داده های سنجش ازدوری

تحلیل تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ناشی از احداث سد طالقان بر پایه تفاضل سنجی زمانی داده های سنجش ازدوری

محمد شریفی کیا سیاوش شایان سید مروت افتخاری امیر کرم چکیده: سدسازی فعالیت عمرانی نسبتاً فراگیر است که در برخی مقاطع زمانی در ایران به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
ادامه مطلب

قالب وردپرس